Застосування навчально-методичної платформи для інженерних спеціальностей

Олександр Бєлов

Abstract


Однією зі складових системи навчальних видань є навчально-методичні видання − зручні посібники з викладання навчальної дисципліни, її розділів, частин або з методики виховання. Практика використання даних платформ вже застосовується в більшості університетів іноземних країн Заходу.

Процес покращення освіти в цілому характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій. В умовах соціально-економічних змін, які відбуваються в нашій країні, розроблення та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес є одним із вагомих шляхів удосконалення професійної педагогічної освіти слухачів курсів підвищення кваліфікації. Застосування мультимедійно-інтерактивних засобів дозволяє покращити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по даній дисципліні [1]. Підвищення кваліфікації фахівців є необхідним засобом збереження і підвищення рівня якості діяльності у будь-якій галузі [2]. Навчальні матеріали повинні складати спеціальний комплекс, аби забезпечувати всі вище зазначені вимоги до навчальної процесу.


Keywords


навчально-методична плафторма; програмне забезпечення; електронний посібник; технології; програмний інтерфейс

References


Confesp.fl.kpi.ua [Електронний ресурс]: «Електронний підручник як елемент освітнього середовища». ‒ Режим досту-пу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1087 (дата звернення: 19.02.2020)

Kpi.kharkov.ua [Електронний ресурс]: «Навчально-методичний комплекс підго-товки викладачадистанційного керуван-ня». ‒ Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/articles/krio/UDK-371.pdf (дата звернення: 19.02.2020).

Сисоєва С.О., Осадчий В.В., 2005. Про-фесійне консультування молоді: можли-вості мережі Інтернет: навч.-метод. посіб. Київ, Мелітополь, ТОВ ВбМмд, 200.

Автомонов П.П., 2008. Дидактика вищої школи: підруч. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, К., Київський університет, 368.

Tneu.edu.ua, 2020 [Електронний ресурс]: Положення про електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни. Ре-жим доступу: http://www.tneu.edu.ua/study/bologna-process/the-provisions-of-enmkd/1320-polozhennya-pro-elektronniy-navchalno-metodichniy-kompleks-z-disciplni.html (да-та звернення: 20.02.2020).

Euroosvita.net, 2020 [Електронний ре-сурс]: «Про переваги і вразливі місця еле-ктронних підручників». Режим доступу: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1005 (дата звернення: 14.05.2020).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.