Pravove regulyuvannya budivelnoyi diyalnosti v Ukrayini: problemi teoriyi i praktiki

Authors

  • Viktoriya Ternavska Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0309

Keywords:

будівельна діяльність, правове регулювання, нормативно-технічні акти, колізії норм, інформаційно-пошукова система

Abstract

Держава, використовуючи механізм правового регулювання, упорядковує різні сфери життєдіяльності суспільства, гарантує реалізацію прав і законних інтересів усім учасникам правовідносин. Нормативна регламентація створена задля введення суспільних відносин у рамки законності, забезпечення їх стабільності, в той час, як індивідуальне регулювання передбачає врахування конкретних обставин, своєрідності кожної юридичної ситуації.

Будівельна галузь є однією з провідних галузей економіки України, що об’єднує діяльність загальнобудівельних і спеціалізованих організацій, а її продукція забезпечує функціонування інших галузей економіки відповідно до потреб та інтересів суспільства і держави. Порядок здійснення будівельної діяльності врегульовується господарським законодавством, що включає в себе нормативно-правові акти та нормативні документи (технічні норми) в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів. В той же час, ефективне правове регулювання будівельної діяльності суб’єктів господарювання передбачає застосування поряд з нормами господарського права також норми інших галузей права, а саме цивільного, трудового, адміністративного, кримінального права. Крім того, відбуваються зміни в будівельному законодавстві у напряму наближення українського законодавства до законодавства ЄС щодо якості будівельних робіт, оновлення стандартів, що застосовуються у будівництві, спрощення дозвільного принципу ведення будівельної діяльності на засадах здорової конкуренції в умовах вільної ринкової економіки тощо. Внаслідок вищезазначених процесів, у великому масиві будівельного законодавства утворюються як колізії, так і прогалини, що в цілому призводить до порушення системності правового регулювання та зниження його ефективності.

References

Квасніцька О.О., 2012. Історичний роз-виток та становлення будівельного зако-нодавства у правовому досвіді України. Наукові записки Національного універси-тету «Одеська юридична академія».. С. 370-382. URL: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom12/38.pdf (дата звернення 10.01.2020)

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р., № 239. Урядовий кур’єр, 2017, Вип.72.

Про скасування деяких наказів мініс-терств та інших центральних органів ви-конавчої влади. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. №166-р, №169-р. Урядовий кур’єр, 2017, №53.

Онищук І. Проблеми вдосконалення но-рмативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки. Юридична Україна. URL: http://www.pravnuk.info/urukrain/1297-problemi-vdoskonalennya-normativno-pravovogo-regulyuvannya-vimog-do-yuridichno-texniki.html.

Csaba Varga, 2020. Doctrine and Technique in Law. URL: www.univie.ac.at › Csaba_Phil › Csaba_Phil (дата звернення 10.01.2020)

Enright Christopher, 2002. Legal Tech-nique. The Federation Press. URL: https://books.google.com.ua/books?id=aHGqUx-WpRAsC&pg=PR8&lpg=PR8&dq=PROBLEMS+OF+LEGAL+TECHNIQUE&source=bl&ots=fAU_6zzYMU&sig=ACfU3U09IS8IjZh7jL0w5NmTOU7_-l65Wg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj4goHYz9bnAhWJyKYKHQHGCxwQ6AEwDXoECAoQAQ#v=onepage&q=PROBLEMS%20OF%20LEGAL%20TECHNIQUE&f=false (дата звернення 10.01.2020).

Богачова О.В., 2012. Законотворення: теоретико-прикладні аспекти. Камянець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 448.

Пиголкин А.С., Юсупов С.Н., 1983. Пу-ти оптимизации работы над правовой те-рминологией. Советское государство и право. Вып.12, 45-52.

Ісаєнко Д.В., 2017. Про деякі негативні наслідки некоректного застосування тер-мінів та визначення понять в містобудів-ному та спеціальному законодавстві. Бу-дівельне право: проблеми теорії і практи-ки. Матеріали Першої наук.-практ. конф. (Київ, 3 листопада 2017 р.). Київ-Тернопіль, Бескиди», 27-33.

Містобудівний кодекс України. Про-ект від 18.05.2010 р. №6400 Електронний ресурс [режим досту-пу]:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6400&skl=7 (дата звернення 10.01.2020).

Пономарьова Е.В., Герасимов А.П., 2015. Юридическая терминология как технико-юридическое средство юридиче-ской техники. Правовое государство: тео-рия и практика,. Вып.4 (42), 48-51. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-terminologiya-kak-tehniko-yuridicheskoe-sredstvo-yuridicheskoy-tehniki (дата звернення 10.01.2020).

Венгеров А.Б., Никитинский В.И., Самощенко И.С., 1970. Общая методика измерений в праве. Советское государство и право.. Вип.6, 30-38.

Denys Chernyshev, Andrеy Klochko, Svitlana Terenchuk, Viktoriia Ternavska, Vitalii Zapryvoda. Semantic Analysis Models and Methods of the Text Information in the Building Normative Base. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278–3075 (Online), Vol.9, Iss.6, April 2020, Page 1873- 1879. DOI: 10.35940/ijitee.F4537.049620.

Published

2020-09-03

How to Cite

Ternavska, V. (2020). Pravove regulyuvannya budivelnoyi diyalnosti v Ukrayini: problemi teoriyi i praktiki. Transfer of Innovative Technologies, 3(1), 117–120. https://doi.org/10.32347/tit2020.31.0309